Liverpool Hope Logo Liverpool Hope Logo
Liverpool Hope Logo

Mrs Susan Haimes

DIRECTOR OF STUDENT LIFE
Student Life
0151 291 3450
haimess@hope.ac.uk

Image of Mrs Susan Haimes